Pensionskassens ledelse

Bestyrelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 12 medlemmer, af hvilke to udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening (KL), et medlem udpeges af Dansk Socialrådgiverforening, et medlem udpeges af Socialpædagogernes Landsforbund, et medlem udpeges af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, fire medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen og to uafhængig særligt sagkyndige, som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

Bestyrelsen tilstræber en kønsmæssig lige repræsentation. Der var ved udgangen af 2020 fire kvinder og otte mænd i bestyrelsen:

 

Udpeget af Danske Regioner

 • Villy Søvndal, formand, regionrådsmedlem
 • Lone Sondrup, medlem, 1. næstformand

Udpeget af KL

 • Jørgen Thøgersen, medlem, byrådsmedlem

Udpeget af Socialpædagogernes Landsforbund

 • Benny Andersen, næstformand, forbundsformand

Udpeget af Dansk Socialrådgiverforening

 • Mads Bilstrup, medlem, formand

Udpeget af HK Kommunal

 • Bodil Otto, medlem, formand (udtrådt 01.02.2020)
 • Lene Roed, medlem, formand (tiltrådt 01.02.2020)

Udpeget af Danske Regioner, KL, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal

 • Susanne Kure, særlig investeringssagkyndig, professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent
 • Ulrik Nødgaard, revisionsudvalgsformand, administrerende direktør

Generalforsamlingsvalgt

 • Michael Lindberg Madsen, medlem, socialpædagog
 • Karen H. Holte Petersen, medlem, socialpædagog (udtrådt 24.06.2020)
 • Hanne Ellegaard Pedersen, medlem, socialpædagog (tiltrådt 24.06.2020)
 • Susanne Grove, medlem, socialrådgiver (udtrådt 24.06.2020)
 • Ulrik Frederiksen, medlem, socialrådgiver (tiltrådt 24.06.2020)
 • Jesper Dalgaard Petersen, medlem, kontorpersonale

Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængigt af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i FinansDanmark, og tidligere direktør for Finanstilsynet. Ulrik Nødgaard opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er:

 • Susanne Kure
 • Benny Andersen

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 197.135 kr., og næstformandens honorar er 131.427 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 56.244 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 131.427 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 22.086 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.
Honorar til Lene Roed udbetales til HK/Kommunal, honorar til Mads Bilstrup udbetales til Dansk Socialrådgiverforening og honorar til Hanne Ellegaard Pedersen udbetales til Kreds Lillebælt.

Direktion

 • Jon Johnsen, administrerende direktør

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.

PKA A/S

Pensionskassens daglige administration, PKA, ejes af tre pensionskasser: Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer og Pensionskassen for Farmakonomer.